Privacybeleid

Wie zijn we

Ons website-adres is http://www.harttrimclubwestland.nl.

De volgende documenten zijn van toepassing op de VHW

Dossier AVG 1

  

Dossier Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

Beveiligings- en datalekken

In de AVG staat dat organisaties die persoonsgegevens verzamelen en verwerken deze moeten beveiligen tegen verlies en tegen onrechtmatige verwerking. In Nederland houdt de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht op de naleving van deze wet. Per 25 mei 2018 is iedere organisatie verplicht om direct melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als er een (ernstig) datalek is. 

Wat is een datalek?

Er is sprake van een datalek als er bij een beveiligingsincident persoonsgegevens verloren zijn gegaan of als een onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens niet kan worden uitgesloten.

 • Persoonsgegevens zijn gegevens die (direct of indirect) herleidbaar zijn naar een natuurlijk persoon. Bijvoorbeeld: NAW-gegevens, e-mailadres, CV, medische gegevens en bankgegevens. 
 • Verloren gaan betekent dat de persoonsgegevens niet meer in u bezit zijn. De persoonsgegevens zijn vernietigd of ze zijn op een andere manier verloren gegaan. 
 • Onrechtmatige vormen van verwerking zijn bijvoorbeeld onbevoegde toegang tot de persoonsgegevens, maar ook onbevoegde verstrekking aan derden. 

Voorbeelden van een datalek:

 • Verlies of diefstal van een laptop met daarop financiële informatie van de afdeling; 
 • Verlies van een USB-stick met informatie over de deelnemers aan een activiteit; 
 • Ransomware of andere vijandige software dringt de computer binnen en versleutelt alle bestanden; 
 • Een ledenbestand wordt per ongeluk naar het verkeerde e-mailadres gestuurd; 
 • Iemand geeft de presentielijst van een bijeenkomst aan een externe partij die dit niet had mogen ontvangen; 
 • Verzending van een e-mail naar een grote groep mensen waarin de mailadressen van alle geadresseerden zichtbaar zijn voor iedereen; 
 • De inloggegevens van de ledenadministratie zijn in handen gekomen van iemand die geen bevoegdheid tot toegang heeft. 

Meld beveiligings- of datalekken!

Bent u zelf betrokken bij een beveiligingsincident of ziet u in uw omgeving iets waarvan u vermoedt dat het misschien een beveiligingsincident is, neem dan contact op met het bestuur van de Vereniging Harttrimclub Westland .

Een datalekmelding vindt bij voorkeur plaats per e-mail naar bovenstaand e-mailadres met als onderwerp BEVEILIGINGSINCIDENT! Geef in het bericht een beschrijving van de gebeurtenis. De melding wordt formeel geregistreerd en daarna wordt u op de hoogte gehouden van de getroffen maatregelen en ondernomen acties.

Waarom is dit van belang?

Vereniging Harttrimclub Westland vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens belangrijk. Daarnaast is Vereniging Harttrimclub Westland verplicht een datalek dat mogelijk ernstige gevolgen heeft te melden bij de toezichthouder. Doet Vereniging Harttrimclub Westland dit niet, dan kan de toezichthouder een boete opleggen.

2 AVG 3

Procedure beveiligings- en datalekken           juli 2018

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Hierin staat dat organisaties die persoonsgegevens verzamelen en verwerken deze moeten beveiligen tegen verlies en tegen onrechtmatige verwerking. In Nederland houdt de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht op de naleving van deze wet. Per 25 mei 2018 is iedere organisatie verplicht om direct melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als er een (ernstig) datalek is.

Meld beveiligings- of datalekken! Bent u zelf betrokken bij een beveiligingsincident of ziet u in uw omgeving iets waarvan u vermoedt dat het misschien een beveiligingsincident is, neem dan contact op met Vereniging Harttrimclub Westland  per e-mail naar bestuur@harttrimclubwestland.nl 

Een datalekmelding vindt bij voorkeur plaats per e-mail naar bovenstaand mailadres met als onderwerp BEVEILIGINGSINCIDENT! Geef in het bericht een beschrijving van de gebeurtenis. De melding wordt formeel geregistreerd en daarna wordt u op de hoogte gehouden van de getroffen maatregelen en ondernomen acties.

Waarom is dit van belang? 

Vereniging Harttrimclub Westland vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens belangrijk. Daarnaast is Vereniging Harttrimclub Westland verplicht een datalek dat mogelijk ernstige gevolgen heeft te melden bij de toezichthouder. Doet Vereniging Harttrimclub Westland dit niet, dan kan de toezichthouder een boete opleggen.

Meer weten over beveiligings- of datalekken?
Neem contact op met het bestuur mailadres bestuur@harttrimclubwestland.n 

1 Privacyprotocol Vereniging Harttrimclub Westlan1

Privacy protocol Vereniging Harttrimclub Westland

juli 2018 

 

Vereniging Harttrimclub Westland verwerkt persoonsgegevens. In dit privacy protocol geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Vereniging Harttrimclub Westland.

Vereniging Harttrimclub Westland streeft ernaar te voldoen aan de geldende wetgeving ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een individu zeggen. Bijvoorbeeld naam, (mail)adres, geboortedatum, foto’s e.d. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar een individu herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Wanneer anderen die persoonsgegevens in bezit hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. 

Persoonsgegevens verdienen bescherming

Het beschermen van ieders privacy is een onderwerp waar de laatste jaren in toenemende mate aandacht voor is. In het digitale tijdperk, waarin het uitwisselen van informatie op grote schaal een peulenschil is geworden, is het goed om alert te zijn op misbruik van persoonsgegevens. Dat geldt ook voor een vereniging als Vereniging Harttrimclub Westland. Met ingang van 25 mei 2018 is een nieuwe wet van kracht: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is Europese wetgeving die de in 2001 ingevoerde Wet bescherming persoonsgegevens vervangt. In dit privacy protocol geven wij aan hoe Vereniging Harttrimclub Westland voldoet aan de wetgeving. 

Van wie verwerkt Vereniging Harttrimclub Westland persoonsgegevens?

Vereniging Harttrimclub Westland verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

 • Leden en vrijwilligers van Vereniging Harttrimclub Westland;
 • Mensen die interesse tonen in het lidmaatschap van de vereniging of die in het verleden lid zijn geweest;
 • Mensen die als niet-lid deel hebben genomen aan door Vereniging Harttrimclub Westland georganiseerde activiteiten en/of acties; 
 • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar Vereniging Harttrimclub Westland een relatie mee heeft, wil krijgen of heeft gehad. 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Vereniging Harttrimclub Westland verwerkt persoonsgegevens in een ledenadministratiesysteem. 

Waarvoor verwerkt Vereniging Harttrimclub Westland persoonsgegevens?

Om lid te kunnen worden van Vereniging Harttrimclub Westland, aan de slag te gaan als vrijwilliger, of om een andere relatie met ons aan te gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van deze gegevens kunnen wij de communicatie op de passende wijze verzorgen en zorg dragen voor de juiste informatie.

Leden en relaties willen we zo goed mogelijk van dienst zijn. Naam en adresgegevens gebruiken we bijvoorbeeld om contact te onderhouden en informatie te verschaffen over aan het lidmaatschap   gerelateerde zaken zoals het toesturen van nieuws, uitnodigingen voor activiteiten. 

Bij vragen aan bijvoorbeeld de ledenservice, verwerken wij persoonsgegevens om onze leden en relaties zo goed mogelijk van dienst te zijn. 

Mailadressen gebruiken wij voor het toesturen van digitale informatie, of voor online onderzoeken. Voor dit soort mailings kan iemand zich eenvoudig uitschrijven door dit aan te geven

Verwerkt Vereniging Harttrimclub Westland bijzondere persoonsgegevens?

Nee, Vereniging Harttrimclub Westland verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn strikt vertrouwelijke gegevens waarvoor extra privacybescherming van toepassing is, zoals bijvoorbeeld medische informatie, ras, politieke of geloofsovertuiging, strafrechtelijke gegevens e.d. Dat soort gegevens zijn niet nodig voor het doel van onze vereniging: lidmaatschap en de deelname aan activiteiten. Vereniging Harttrimclub Westland draagt er zorg voor dat iedereen die persoonsgegevens verwerkt zich daarvan bewust is en daar naar handelt. 

Hoe gaat Vereniging Harttrimclub Westland met persoonsgegevens om?

Persoonsgegevens worden veilig en zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor gebruik binnen de vereniging of voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Wij zijn ons ervan bewust dat deze gegevens aan ons zijn toevertrouwd en dat wij daar vertrouwelijk mee om dienen te gaan. 

Wie kan er bij persoonsgegevens?

Het bestuurslid die belast is met de ledenadministratie kan de lidmaatschapsgegevens inzien en ook wijzigingen aanbrengen. 

De autorisatiestructuur binnen de ledenadministratie is vastgelegd in een handleiding. Daarin is onder meer vastgelegd wie toegang heeft tot de ledenadministratie en hoe de toekenning van rechten (inzage, verwerking ed.) precies in zijn werk gaat. 

Uitwisselen van persoonsgegevens met externe partijen

Vereniging Harttrimclub Westland wisselt geen persoonsgegevens uit met externe partijen, tenzij er een gerechtvaardigd doel daarmee gediend wordt en met deze partij een verwerkersovereenkomst is overeengekomen (bijvoorbeeld voor de ledenadministratie of het hosten van de website). 

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Gegevens gerelateerd aan het lidmaatschap worden in beperkte vorm na beëindiging van het lidmaatschap bewaard om statistische informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen te kunnen genereren. Voor het bewaren van deze gegevens gelden wettelijk bepaalde voorschriften. 

Cookies e.d. op de website

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website – na uw toestemming – wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Vereniging Harttrimclub Westland zal in de toekomst mogelijk cookies gebruiken met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast worden cookies gebruikt om u op basis van uw surfgedrag gericht van informatie te kunnen voorzien.  

Vereniging Harttrimclub Westland verzamelt en bewaart niet-persoonsgebonden informatie van bezoekers over het gebruik van deze website, zoals de datum en tijd waarop de website is bezocht, het type browser, browser-taal, het Internet Protocol (IP-) adres van de gebruikte computer, het aantal hits, welke pagina’s en sub-pagina’s eerder zijn bezocht en de duur van de gebruikerssessie. Vereniging Harttrimclub Westland verzamelt via een bezoek aan de website geen persoonsgegevens, tenzij u daarvoor kiest en deze informatie specifiek vermeldt. 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Kan ik zien welke gegevens Vereniging Harttrimclub Westland van mij verwerkt?

Elk lid heeft recht op inzage in de lidmaatschapsgegevens die Vereniging Harttrimclub Westland verwerkt. Neem daarvoor contact op met de ledenadministratie van Vereniging Harttrimclub Westland. Indien gewenst kunt u ook verzoeken om de geregistreerde gegevens te wijzigen of te verwijderen.

Waar kan ik terecht met een vraag of een klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Vereniging Harttrimclub Westland kunt u terecht bij het bestuur. Voor het melden van (het vermoeden van) een beveiligings- of datalek is een Procedure beveiligings- en datalek opgesteld. 

Het bestuur van de Vereniging Harttrimclub Westland functioneert als Aandachtsfunctionaris gegevensbescherming die naleving van de wet- en regelgeving coördineert. De Aandachtsfunctionaris gegevensbescherming is tevens het meldpunt voor datalekken. De Aandachtsfunctionaris gegevensbescherming kunt u bereiken per mail: bestuur@harttrimclubwestland.nl 

Wijzigingen privacybeleid

Vereniging Harttrimclub Westland streeft naar een zo actueel mogelijk privacybeleid en behoudt zich daarom het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy protocol. Op de website van Vereniging Harttrimclub Westland is altijd het meest recente protocol beschikbaar. 

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Contactformulieren: contact formulieren lopen alleen via het secretariaat, niet via de website, op de website is het formulier te downloaden waarna u het kunt mailen of per post versturen of afgeven bij het secretariaat.

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of we je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijk cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Dit cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

 

 

 

Total Page Visits: 1209 - Today Page Visits: 1